×
غذا، سفارش_غذا، سفارش_غذا_فرهنگیان

کاربران می توانند با مراجعه به سامانه برای رزرو غذا اقدام کنند. کافی است وعده و تاریخ مورد نظر را انتخاب کنند تا به منوی انتخاب غذا رفته و با استفاده از ظاهر زیبا و گرافیکی تعبیه شده سفارش خود را ثبت و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

در پایان با دریافت رسید رزرو غذا می توانند در روز رزرو برای تحویل مراجعه و با ارائه رسید مورد نظر غذای خود را تحویل بگیرند.

رزروهای غذای انجام شده به صورت خودکار به نرم افزار پذیرش منتقل شده و گزارشات مورد نیاز در نرم افزار پذیرش تعبیه شده است.