×
رستوران، مدیریت_رستوران، نرم_افزار_مدیریت_رستوران

ثبت فیش و محاسبه ی فاکتور مشتریان و قابلیت چاپ فاکتور در صندوق، آشپزخانه و کانتر به صورت مجزا

تابلوی نمایش غذاهای موجود بر اساس کسر تعداد غذای فروخته شده از تعداد ظرفیت مشخص شده برای هر وعده به صورت لحظه ای .

قابلیت اعمال تخفیف جهت همکاران به تفکیک هر غذا و تعیین درصد تخفیف برای هر غذا به صورت جداگانه

گزارش درآمد به تفکیک تاریخ و قابلیت خروجی فرم های تحویل صندوق به مدیریت .