×

برای ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل کنید.

 

 

تلفن: ۳۷۷۴۰۹۷۰-۳۷۸۴۹۱۷۶-۰۲۵

نشانی: قم، خیابان انقلاب کوچه شماره ۴۱، پلاک ۱۵، مرکز رشد دانشگاه قم، واحد ۲۰۱