×
تالار_پذیرایی، رزرو_تالار_پذیرایی، تالار_عروسی

اگر مرکز شما نیز مجهز به تالار پذیرایی است با استفاده از این سامانه می توانید فرآیند رزرو تالار را آنلاین و خودکار کنید.
با استفاده از این سامانه شما می توانید با اعلام قبلی در یک تاریخ خاص سامانه را جهت رزرو باز کنید تا سیستم طبق اولویت زمانی درخواست ها نسبت به تخصیص تالار در روزهای سال اقدام کند تا شائبه ها برطرف شده و فرآیند تخصیص شفاف باشد.